电热元件
ZZY-PTC-60
ZZY-PTC-90
ZZY-PTC-90
ZZZ-PTC
ZZZ-PTC
ZZZ-PTC
GYQU-380V/2KW
GYQW-380V/2.5KW
GYQZ-220V/1.5KW
GYS2-380V/5KW
GYSL-40-380V/9KW
GYSL-F-380V/9KW