新能源汽车空调用PTC
600V/7KW
600V/6KW
600V/4KW
534V/3KW
330V/3KW
330V/3.5KW
72V/1200W
60V/1500W
48V/1000W